Komisja

Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem powołano na podstawie art. 140 ustawy Prawo lotnicze [1], Decyzją nr 130/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2010 r. Komisja składała się z 19 członków i dwóch ekspertów. Na jej przewodniczącego wyznaczono Edmunda Klicha. Wypadek miał nadany numer ewidencyjny 192/2010/11.

Pomimo, iż Decyzja o wyznaczeniu składu Komisji została formalnie podjęta 15 kwietnia 2010 r., to jednak jej członkowie prowadzili czynności badawcze już od 10 kwietnia 2010 roku, zarówno na terenie Federacji Rosyjskiej, jak i w kraju.

W uzasadnieniu Decyzji nr 130/MON przywołano przepis zawarty w par. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego [2] wskazując, że „(…) Komisja może prowadzić badania wypadków i poważnych incydentów lotniczych zaistniałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) jeżeli przewidują to umowy lub przepisy międzynarodowe (…)”, przywołując jednocześnie art. 11 porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni lotniczej obu państw z 1993 roku. Tym samym wskazano, że badanie wypadku będzie prowadzone wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie oraz nakreślono formalne ramy dla działań polskich specjalistów na terenie Federacji Rosyjskiej i w kraju.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 148/MON z 28 kwietnia 2010 roku, przewodniczącym Komisji został Jerzy Miller. Zmiana została dokonana w związku z rezygnacją Edmunda Klicha z funkcji Przewodniczącego KBWL LP, uzasadnioną przez niego brakiem możliwości jednoczesnego pełnienia funkcji Akredytowanego Przedstawiciela RP przy badaniu prowadzonym przez MAK i Przewodniczącego KBWL LP.

5 maja 2010 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 160/MON, skład Komisji został rozszerzony do 34 osób.

 

[1] Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z późniejszymi zmianami.
[2] Dz. U z 2004 r., Nr 138, poz. 1464 z późniejszymi zmianami.