Słownik

13 eltr = 13 eskadra lotnictwa transportowego
36 splt = 36 specjalny pułk lotnictwa transportowego
ABSU = układ automatycznego sterowania samolotem Tu-154M
AFTN = system naziemnej telekomunikacyjnej łączności lotniczej
AIP FR i WNP = Zbiór informacji powietrznej Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw (Aeronautical Information Publication of Russian Federation and Countries of The Commonwealth of Independent States)
APP = APPROACH (Kontrola Zbliżania; służba ruchu lotniczego rejonu lotniska)
APM = (APP-90P) samochodowe stacje reflektorowe
ARK = radiokompas
ATC = Air Traffic Control (służba kontroli ruchu lotniczego)
ATM-QAR = rejestrator eksploatacyjny szybkiego dostępu
ATS = Air Traffic Services (służba kontroli ruchu lotniczego)
AUP = Airspace Use Plan (plan wykorzystania przestrzeni powietrznej)
BAMSO, RUDKA, ASKIL = punkty nawigacyjne
BL = bezpieczeństwo lotów
BOR = Biuro Ochrony Rządu
BOZ = Biuro Odpraw Załóg
BRL = bliższa radiolatarnia
BSKL = bliższe stanowisko kierowania lotami
CAVOK = warunki meteorologiczne na lotnisku – widzialność pozioma powyżej 10 km, brak chmur o podstawie poniżej 1500 m, brak zjawisk pogody i chmur kłębiasto-deszczowych
CDU = Control Display Unit (wyświetlacz)
CH SZ RP = Centrum Hydrometeorologiczne Sił Zbrojnych RP
CIR = Centrum Informacyjne Rządu
CLK = Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
CO = Centrum Operacyjne w Moskwie (kryptonim LOGIKA)
COP = Centrum Operacji Powietrznych
CPL(A), MEP(L) = oznaczenia rodzaju licencji członka personelu latającego (pilot zawodowy samolotowy) lub uprawnień wpisywanych do licencji (samoloty wielosilnikowe lądowe)
CRM = Crew Resource Management (zarządzanie zasobami załogi)
DA(DH) = Decision Altitude (Decission Height) = wysokość decyzji
DBL = dowódca jednostki wojskowej 21350 w Twerze (kryptonim ŻELEŹNIAK)
DELIVERY = kontroler przekazujący zgodę na wykonanie lotu
DIFR = przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów w dzień
DIMC = warunki meteorologiczne wykonywania lotów wg wskazań przyrządów w dzień
DK = droga kołowania
DML = dyżurny meteorolog lotniska
DMW = Dowództwo Marynarki Wojennej
DO SZ = Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych
DRL = dalsza radiolatarnia
DRŁ = radar obserwacji okrężnej
DS = droga startowa
DSP = Dowództwo Sił Powietrznych (również Dowódca Sił Powietrznych)
DSZ = Departament Spraw Zagranicznych
DTWA = warunki lotu: dzień, trudne warunki atmosferyczne
DVMC = warunki lotu: dzień, z widzialnością ziemi
DW = Departament Wschodni
DWL = Dowództwo Wojsk Lotniczych
DWLiOP = Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
DZWA = warunki lotu: dzień, zwykłe warunki atmosferyczne
EASA = European Aviation Safety Agency (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego)
EU-OPS 1 = wymagania techniczne i procedury administracyjne dla zarobkowego przewozu lotniczego wydawane przez Radę UE
EGPWS = Enhanced Ground Proximity Warning System (rozszerzony system ostrzegania przed zbliżaniem się do ziemi)
ELT = Emergency Locator Transmiter (automatyczna radiostacja ratownicza)
EPSC = kodowe (ICAO) oznaczenie lotniska SZCZECIN-GOLENIÓW
EPWA = kodowe (ICAO) oznaczenie lotniska WARSZAWA-OKĘCIE
FAP NGEA GosA = „Federalne przepisy lotnicze. Normy dopuszczenia do eksploatacji lotnisk lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej”
FAP PP GosA = „Federalne przepisy lotnicze wykonywania lotów lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej”
FAP REA = „Instrukcja eksploatacji lotnisk lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej”
FIS = Flight Information Services (służba informacji powietrznej)
FL = Flight Level (oznaczenie poziomu lotu)
FMS = Flight Management System (system zarządzania lotem)
FSO = Federalna Służba Ochrony FR
GCKRL = Główne Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym w Moskwie
GDK = główna droga kołowania
GKL = Grupa Kierowania Lotami
GROUND = kontroler ruchu naziemnego
HEAD (WAŻNY) = status statku powietrznego wykonującego loty w misjach oficjalnych, na pokładzie którego znajdują się: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, osoby zgłoszone drogą dyplomatyczną do ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób, o których mowa wyżej, z państw obcych
ICAO = Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IFR = Instrument Flight Rules (przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów)
IFR IR(A) = uprawnienia do lotów wg przepisów IFR na samolotach
IFR IR(H) = uprawnienia do lotów wg przepisów IFR na śmigłowcach
ILS = Instrument Landing System (system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności)
IMC = Instrument Meteorological Conditions (warunki meteorologiczne do lotów wg przyrządów)
INOP = „Instrukcja operacyjna Wojskowego Portu Lotniczego”
Instrukcja NAMS = instrukcja służby meteorologicznej lotnictwa Sił Zbrojnych FR
IOL-2008 = „Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”
IOLP-2005 = „Instrukcja organizacji lotów próbnych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”
ITWL = Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
IUL = instrukcja użytkowania w locie
IWsp. SZ = Inspektorat wsparcia Sił Zbrojnych
JAA = Joint Aviation Authorities (Zrzeszenie Władz Lotniczych)
JAR FCL 1 = Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing (wymagania JAA odnośnie do licencji załóg lotniczych)
Jeppesen = wydawca map lotniczych, kart podejścia i innych informacji lotniczych wykorzystywanych przez załogi lotnicze w przestrzeni kontrolowanej)
JW 2139 = Jednostka Wojskowa nr 2139 – 36 splt
KBI = Komisja Badania Incydentów
KBN-1-1 = taśmowy rejestrator eksploatacyjny
KG ŻW = Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
KL = kierownik lotów
KNS-4U = kodowo-neonowa latarnia lotniskowa
KORSAŻ = kryptonim lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
KOSŚ = komisja oblotów samolotów i śmigłowców
KPB = końcowy pas bezpieczeństwa
krl TWR = kontroler lotniska
KSB = kierownik strefy bliższej
KSL = kierownik strefy lądowania
KTA = punkt kontrolny lotniska (geometryczny środek drogi startowej, ang. ARP)
KTN = kontrola techniki nawigowania
KTP = kontrola techniki pilotowania
KTR = kontroler lotów na SD
LKSL = Laboratorium Kontroli Sprzętu Lotniczego
LMT = Local Mean Time (czas lokalny)
LSM = lotniskowa stacja meteorologiczna
ŁUCZ-2MU = lotniskowy system świetlny
MAK = Międzypaństwowy Komitet Lotniczy
MARS-BM = pokładowy rejestrator rozmów, korespondencji radiowej i tła kabiny załogi
MCC = współpraca załogi wieloosobowej (Multi Crew Cooperation)
MDA(MDH) = Minimum Descent Altitude (Minimum Descent Height) minimalna wysokość zniżania
METAR = depesza z lotniska o aktualnie występujących warunkach pogodowych, zaobserwowanych i pomierzonych przez kwalifikowany personel stacji meteo
METEO (M) = kierownik stacji meteorologicznej lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
Minister ON = Minister Obrony Narodowej
MKiDN = Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MŁP-14-5 = rejestrator katastroficzny parametrów lotu
MON = Ministerstwo Obrony Narodowej
MSD = miejsce stałej dyslokacji
MSRP = pokładowy system rejestracji parametrów lotu
MSZ FR = Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
MSZ = Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NDB = bezkierunkowa radiolatarnia
NIMC = warunki lotu: noc, IMC
NOSIG = określenie stosowane w depeszach meteorologicznych z lotnisk typu METAR i TAF oznaczające brak istotnych zmian warunków w porównaniu do podanych w depeszy
NOTAM = Notification To Aircrew Member (informacja o ruchu lotniczym dla załóg lotniczych)
NTWA = warunki lotu: noc, trudne warunki atmosferyczne
NVMC = warunki lotu: noc, z widzialnością terenu
NZP = niebezpieczne zjawiska pogody
NZWA = warunki lotu: noc, zwykłe warunki atmosferyczne
O = oznaczenie specjalności OSPRZĘT
OCA/H = Obstacle Clearance Altitude/Height (wysokość zapewniająca wymagane przewyższenie nad przeszkodami)
ODL = osobisty dziennik lotów
OKL = obiektywna kontrola lotów
PAR + 2 NDB = radiolokacyjny system lądowania wraz z dwiema radiolatarniami bezkierunkowymi
PAR = radiolokacyjny system lądowania
PAŻP = Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
PCN = liczba klasyfikacyjna nawierzchni
PD = Protokół Dyplomatyczny
PiS = oznaczenie specjalności PŁATOWIEC i SILNIK
PKL = pomocnik kierownika lotów
PKW = Polski Kontyngent Wojskowy
PLF 031 = znak wywoławczy samolotu Jak-40 nr 044
PLF 101 = znak wywoławczy samolotu z Prezydentem RP
PŁD = kontroler lotniska SMOLEŃSK POŁUDNIOWY
PPH-8 = płyta postojowa helikopterów nr 8 WPL
PPS-9 = płyta postojowa samolotów nr 9 WPL
PRŁ = radar precyzyjnego podejścia
Prognoza TREND = krótkoterminowa prognoza (na 2-3 godziny) dołączana do depesz METAR z niektórych lotnisk
PS = obsługa przedlotowa
PSzLT-73 = „Program szkolenia lotniczego na samolotach transportowych”
Q = oficer operacyjny w CO
QFE = ciśnienie atmosferyczne na wysokości poziomu lotniska
QNH = ciśnienie atmosferyczne przeliczone do poziomu morza
Radiostacja KF (HF) = radiostacja krótkofalowa
RL-2006 = „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP” (RL-2006), wyd. drugie (ze zmianami z 11.12.2008 r.)
RM = Rada Ministrów
RO-86 = dokumentacja obsługi technicznej
ROPWiM = Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
RSP + OSP = radiolokacyjny system lądowania i dwie radiolatarnie prowadzące
RSP-6M2 = radiolokacyjny system lądowania
RSZ = rodzaj sił zbrojnych
RVSM = Reduced Vertical Separation Minimum (zmniejszona separacja pionowa samolotów, pomiędzy FL290-410)
RW = radiowysokościomierz
RWD = część sygnatury dokumentów
SD = stanowisko dowodzenia na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
SDO = starszy dyżurny operacyjny
SELCAL = selektywne wywołanie radiostacji krótkofalowej
SG WP = Sztab Generalny Wojska Polskiego
SID = Standard Instrument Departure (procedura odlotowa)
SIGWX = prognoza dla dużego obszaru przedstawiona w formie graficznej
SIL = służba inżynieryjno-lotnicza
SK-42 = system kartograficzny używany w Federacji Rosyjskiej
SOP = standardowe procedury operacyjne
SP = statek powietrzny
SSP-1 = system oświetlenia lotniskowego
STAR = Standard Arrival (procedura dolotowa)
STL = Sekcja Techniki Lotniczej
STORM = depesza o wystąpieniu na stacji synoptycznej (niekoniecznie na lotnisku) niebezpiecznych zjawisk lub progowych warunków pogodowych, z podaniem czasu wystąpienia
SYNOP = depesza ze stacji synoptycznej przekazywana w wyznaczonych terminach (co 3 godziny w wymianie międzynarodowej)
SZ RP = Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
TAF = prognoza pogody dla lotniska
TAWS = Terrain Awarness Warning System (system ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi)
TCAS = urządzenia ostrzegające o niebezpieczeństwie kolizji
TWA = trudne warunki atmosferyczne
TWR = wieża kontroli lotów
UHF = ultrakrótkofalowy zakres częstotliwości
UNS-1D = blok systemu FMS
URE = oznaczenie specjalności URZĄDZENIA RADIOELEKTRONICZNE
USL = system podejścia z wykorzystaniem dwóch NDB
UTC = czas uniwersalny
VHF = bardzo wysoki zakres częstotliwości
VFR = Visual Flight Rules (przepisy wykonywania lotów z widocznością ziemi)
VMC = Visual Meteorological Conditions (warunki meteorologiczne do lotów z widocznością ziemi)
VOR DME = urządzenie nawigacyjne z dalmierzem
WA = warunki atmosferyczne
WBE-SWS = ciśnieniowy wysokościomierz cyfrowy
WGS84 = system kartograficzny
WISP-75T = wskaźniki wynośne radiolokacyjnego systemu lądowania
WKLL = wojskowa komisja lotniczo-lekarska
WM = warunki minimalne
WMO = (Word Meteorological Organization) Światowa Organizacja Meteorologiczna
WPL = Wojskowy Port Lotniczy
WSOSP = Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
XUBS = kod lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
ZBL = zespół bezpieczeństwa lotów
ZDBL = zastępca dowódcy bazy lotniczej
ZOOP = Zespół Obsługi Organizacyjnej Prezydenta
ZWA = zwykłe warunki atmosferyczne